Bel (072) 5117973 >>

MR

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school te maken hebben. Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie. Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld
• Verbeteringen in het onderwijs
• De besteding van geld en gebouwen
• Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
• Organisatie van tussenschoolse en buitenschoolse opvang
• Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• Beleid van de school
• Veiligheid (in en rond de school).

Wie zitten er in de MR ?
Onze MR bestaat uit 8 leden en bestaat vertegenwoordiging van zowel de ouders/verzorgers als de leerkrachten. De samenstelling vande MR bestaat uit 4 ouders/verzorgers van de school en 4 leerkrachten van de school. 

MR

Personeel: Sonja Boon, Sjors Geurts, Daisy Pronk en Eveline van der Munnik (voorzitter)
Ouders: Patricia Idsinga, Tim Duin, Nicole Straatemans en Jenny Hamel

 

Vragen aan de de MR ?
U kunt bij vragen aan de MR één van de leden benaderen. U kunt de MR ook benaderen via dit mail adres:  mr.kring@saks.nl

De MR vergadert ongeveer 8x per jaar. In de nieuwsbrief wordt hiervan kort verslag gedaan. Voor geïnteresseerden zijn volledige agenda en notulen zijn op te vragen bij de MR. Ook is het mogelijk als ouder een MR vergadering bij te wonen. Wij vragen wel dit vooraf kenbaar te maken aan de MR. 


Hoe kom je in de MR ?
Verkiezingen bepalen wie een plaats krijgt in de medezeggenschapsraad. De zittingsduur van de leden van de MR is drie jaar. Na deze periode kunnen zij zich herkiesbaar stellen.


Wat zijn de bevoegdheden?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR: 

• Informatierecht 
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. 
• Recht op overleg 
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht. 
• Initiatiefrecht 
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden: 
• Instemmingsrecht 
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. 
• Adviesrecht 
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Wat is het verschil met de oudercommissie?
De MR en de oudercommissie spannen zich samen om De Kring te helpen en de kwaliteit van de school hoog te houden en waar nodig te verbeteren. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. 

Contact

De Kring
Koornlaan 2-4
1815 GE Alkmaar
de.kring@saks.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 16.30 uur.
Tel: (072) 5117973

 

Kennismaken >>