Bel (072) 5117973 >>

Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem De Kring

De leerkrachten van groep 1 en 2 volgen de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van het programma BOSOS:
Beredeneerd aanbod
Observeren
Signaleren
Opbrengst gericht
Specifiek voor jouw praktijk

Bij twijfel / problemen wordt de leerling besproken met de IB’er. 
Hieruit kan voortkomen dat:

• Bij een collega in de groep wordt gekeken
• Observatie/ coaching door de IB ‘er in de klas.
• Artikelen / boeken om kennis te vergroten.
Er wordt direct een evaluatiedatum gepland.
Bij twijfel of een kind moet doorstromen naar de volgende groep wordt de Cito toets Taal voor kleuters, Ruimte en Tijd en Ordenen afgenomen.

De leerkrachten van groep 3 t/m 8 hanteren de zogenaamde leerlingen map.
Hierin worden aantekeningen gemaakt over de leerling.
Daarnaast worden de schoolvorderingen gemeten met behulp van de Cito toetsen.
De Drie Minuten toets (DMT/technisch lezen), AVI, Spellingvaardigheid, Begrijpend lezen en Rekenen en Wiskunde. 
De Cito toetsen worden afgenomen volgens de jaarlijkse toetskalender.

Groepsoverzichten
Een groepsoverzicht beschrijft de doelstellingen en de bijbehorende materialen die gelden voor een bepaalde groep voor een bepaald leergebied. De groepen 4 t/m 8 werken met een groepsoverzicht rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen . De groepen 3 starten in januari met een groepsoverzicht rekenen, spelling en technisch lezen.
Wanneer de ontwikkeling niet goed verloopt, wordt de leerling besproken met de intern begeleider. De leerkracht en de intern begeleider zoeken samen naar handelingsadviezen die passen bij de ontwikkeling van de leerling. Dit wordt concreet beschreven in het groepsoverzicht bij de individuele leerling.

Leerlingbespreking

De zorgleerlingen worden 3x per jaar besproken met de leerkracht en de intern begeleider. Daarnaast worden er “nieuwe” zorgleerlingen ingebracht door de leerkracht of intern begeleider.
1. In september/oktober worden de groepsplannen en de individuele handelingsplannen besproken.
Naar aanleiding van de bespreking kan er een onderzoek, observatie van de leerling in de klassensituatie of coaching van de leerkracht plaats vinden door de intern begeleider.
2. In februari vindt de bespreking van de (zorg)leerlingen met behulp van toetsuitslagen plaats. Van tevoren worden de gesprekspunten/hulpvragen op papier gezet door de leerkracht.
3. In mei /juni worden de zorgleerlingen nog een keer besproken en stelt de leerkracht een plan van aanpak op voor het volgend schooljaar.
4. Tussentijds worden leerlingen besproken op signaal van de leerkracht, IB'er of de directeur.
5. Aan het einde van het schooljaar worden alle leerlingen doorgesproken met de leerkracht van de volgende groep.

Vier niveaus van zorg:

Zorg op groepsniveau.
De leerkracht speelt hierbij een centrale rol, door in te spelen op problemen die uit het dagelijks onderwijs voortvloeien. De leerkracht neemt ook maatregelen om problemen van de leerlingen te voorkomen (preventie).
Alle notatie komt in het groepsoverzicht.
Bespreking met ouders en ib.
Zorg op schoolniveau, zonder externe hulp.
Indien het probleem wel duidelijk is, maar de leerkracht kan het zelf niet oplossen; in overleg met ib-er een handelingsplan opstellen.
Indien het probleem niet duidelijk is, wordt onderzoek gedaan door ib-er of wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam.
Leerkracht of ib-er geeft aan dat een leerling besproken moet worden.
Intake of bespreking onderseuningsteam formulier wordt gezamenlijk ingevuld door de leerkracht en de ib-er.
Betreffende aanwezigen bij het ondersteuningsteam krijgen van te voren deze formulieren met de agenda.
Ib-er zit de bijeenkomsten voor en maakt verslagen.

Is het probleem niet duidelijk, dan komt het probleem op het volgende niveau.
Zorg op schoolniveau, met externe hulp.
Uit een klein ondersteuningsteambespreking blijkt dat ondersteuning van externe deskundigheid nodig is voor verder advies en/of onderzoek over een mogelijke begeleiding.
Schriftelijke toestemming van de ouders is noodzakelijk. Er volgt dan een multi diciplinair overleg.
Het advies kan zijn, het probleem oplossen op school. Er komt een TOP dossier. Of het advies kan zijn, maak gebruik van bovenschoolse zorg.

Bovenschoolse zorg.

De basisschool constateert dat er niet voldoende tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoefte van de leerling zonder externe hulp.
Er is behoefte aan externe deskundigheid (fysiotherapie, Jeugdzorg, logopedie). Als de basisschool geen mogelijkheden meer heeft om tegemoet te komen aan de speciale onderwijsbehoeften, wordt er gezocht naar een passende onderwijsvoorziening. Te denken valt aan een andere basisschool, speciaal onderwijs, REC school. De ouders dienen een aanvraag in bij het PCL.
De ib-er ondersteunt ouders bij de aanvraag.
Externe deskundigen
De preventief ambulant begeleider (vanuit WSNS/Samenwerkingsverband)
komt ongeveer 1 x in de 3 weken. Nadat de leerling met de intern begeleider is besproken kunnen we de PAB inschakelen voor eventueel nader onderzoeken of advies. Hiervoor wordt het intakeformulier zorgleerling ingevuld. .
Orthopedagoge (OBD)
Zij geeft in het voortraject handelingsadviezen aan de leerkrachten en zij is toegevoegd aan het klein en groot ondersteuningsteam.  
Het ondersteuningsteam
• Leerlingen worden ook besproken in een groot of klein ondersteuningsteam in overleg met de intern begeleider. De leerlingen worden aangemeld door de leerkracht.
• Klein ondersteuningsteam vindt 4x per jaar plaats en bestaat uit: de directeur, de orthopedagoge en de intern begeleider. (waar mogelijk is ook de leerkracht aanwezig)
• Groot ondertsteuningsteam vindt 4 x per jaar plaats en bestaat uit: de directeur, de orthopedagoge, de PAB, de leerkracht en de intern begeleider.
• De agenda en relevante informatie over de leerling worden door de intern begeleider verzorgd. De concrete hulpvraag wordt samen met de leerkracht geformuleerd.
• Als een leerling terug moet komen in het ondersteuningsteam worden de verslagen bewaard in de map “ ondersteuningsteam”. De andere verslagen gaan in het dossier van de leerling.

Waarom een ondersteuningsteam?

Van basisscholen wordt wettelijk vereist, dat onderwijs afgestemd wordt op de individuele behoeftes van een kind, zodat een ononderbroken ontwikkeling nagestreefd wordt.
In het ondersteuningsteam wordt gezamenlijk de verantwoordelijkheid gedragen voor de gegeven adviezen en beslissingen over een zorgleerling. In een ondersteuningsteam zijn de lijnen tussen de betrokkenen die met een zorgleerling te maken hebben, erg kort.
De werkzaamheden kunnen goed op elkaar afgestemd worden. Daarnaast heeft het ondersteuningsteam zicht op de totale zorgcapaciteit en de zorgmogelijkheden van de school, zodat er preventief gehandeld kan worden, zowel op individueel niveau als op groepsniveau.
Taken van het ondersteuningsteam.
> aanscherpen van de hulpvraag en in gezamenlijk overleg komen tot advisering
> evalueren van gemaakte afspraken en deze zo nodig bijstellen
> adviezen ten aanzien van externe begeleiding
> gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bewaken van de procedures, het
overbrengen van de adviezen aan de betrokkenen.
> het ontwikkelen van het zorgbeleid van de school en het vaststellen van de
grenzen aan de zorg.

 

 

 

 

 

 

Contact

R.K.B.S. De Kring
Koornlaan 2-4
1815 GE Alkmaar
de.kring@saks.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur.
Tel: (072) 5117973

 

Kennismaken >>